WALENTYNKA DLA BIBLIOTEKI – KONKURS PLASTYCZNY

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LUBNIU

ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców pn.

WALENTYNKA DLA BIBLIOTEKI

I. ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest GBP w Lubniu.

II. MIEJSCE I CZAS TRWANIA KONKURSU
Konkurs rozpoczyna się 30 stycznia 2023 i trwa do 14 lutego 2023 roku.
Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni plastycznej i twórczych zainteresowań dzieci, budowanie relacji rodziców z dziećmi na bazie wspólnej twórczości artystycznej oraz promocja czytelnictwa.

III.        WARUNKI UCZESTNICTWA:
1.         Temat prac konkursowych brzmi: „Walentynka dla biblioteki”.
2.         Format (wielkość) prac plastycznych –  dowolny.

3.         Technika wykonania pracy – dowolna.

4.          Kategoria (rodzaj) pracy plastycznej:

–           kartka walentynkowa,

–           zakładka do książki.

5.          Kategorie uczestników:

–           samodzielne prace dzieci

–           prace dzieci wykonane wspólnie z rodzicami

6.         Prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniu z napisem: Walentynka dla biblioteki.

7.         Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
–           imię i nazwisko dziecka, dane teleadresowe

–           imię i nazwisko dziecka i rodzica/rodziców, dane teleadresowe

8.          Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę z danej kategorii (rodzaju).

IV.      WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. Kryterium oceny prac będą: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 15 lutego 2023 r. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.         Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy oraz publikację na stronie internetowej Biblioteki i mediach społecznościowych.

2.          Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.

3.       Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.