VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKLAKÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu wraz z Samorządowym Przedszkolem w Lubniu serdecznie zapraszają przedszkolaków  do udziału w ósmej edycji Gminnego Konkursu Recytatorskiego pn. W zdrowym ciele zdrowy duch” 🙂

Regulamin:

 1. Nazwa konkursu:
 2. VIII Gminny konkurs recytatorski pt. ,,W zdrowym ciele zdrowy duch”
 3. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu oraz Samorządowe Przedszkole w Lubniu.
 4. Cel konkursu:
 5. Rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją.
 6. Upowszechnienie kultury żywego słowa.
 7. Rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie.
 8. Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci.
 9. Promowanie zdrowego stylu życia.

III. Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy Lubień. Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria dzieci młodszych (urodzonych w roku 2019 i młodszych) oraz kategoria dzieci starszych
  (ur. w roku 2018 i starszych).
 2. Placówki do trzech oddziałów mogą zgłosić po jednym dziecku do obydwóch kategorii, placówki większe niż trzy oddziały mogą zgłosić po dwoje dzieci do każdej kategorii.
 3. Uczestnik może recytować dowolny wiersz w całości lub we fragmencie zgodny z tematyką konkursu „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
 4. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej Karcie Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 7-go maja br. wysyłając Kartę/Karty zgłoszenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych pocztą elektroniczną na adres: przedszkolelubien@onet.eu w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie na konkurs” lub w formie papierowej w siedzibie Samorządowego Przedszkola w Lubniu. Zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną, proszę wysyłać z oficjalnej poczty przedszkola. Do karty zgłoszenia należy dołączyć treść recytowanego przez dziecko utworu.
 5. Komisję konkursową powołuje organizator.
 6. Podczas oceny komisja będzie w szczególności zwracać uwagę na:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretację tekstu, poprawne i płynne deklamowanie /modulacja głosu, dykcja/,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu, strój, itp.).
 1. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 2. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie dzieci, których rodzice/ opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu).
 3. Laureaci i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

Danuta Skolarus tel. 18 2682 045,  Urszula Trzeciak tel. 18 2682 001

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE RECYTATORSKIM

DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE RECYTATORSKIM