VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI DLA PRZEDSZKOLAKÓW

 

REGULAMIN VII GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„WIERSZE I WIERSZYKI Z HUMOREM”

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu oraz Samorządowe Przedszkole w Lubniu.

Cel konkursu:

 • Rozbudzanie u dzieci zainteresowań poezją.
 • Upowszechnienie kultury żywego słowa.
 • Rozwijanie zdolności recytatorskich i zachęcanie do prezentacji własnych umiejętności na scenie.
 • Wspieranie uzdolnień i pomoc w rozwijaniu zainteresowań dzieci.

Regulamin konkursu:

 1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy Lubień. Konkurs przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria dzieci młodszych (urodzonych w roku 2018 i młodszych)  oraz kategoria dzieci starszych (ur. w roku 2017 i starszych).
 2. Do działu w konkursie należy zgłaszać – w przypadku przedszkoli do trzech oddziałów – po jednej osobie z każdej kategorii wiekowej; w przypadku przedszkoli powyżej trzech – po dwie osoby
  z każdej kategorii wiekowej;
 3. Uczestnik może recytować dowolny wiersz w całości lub we fragmencie zgodny z tematyką konkursu „Wiersze i wierszyki z humorem”.
 4. Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej Karcie Zgłoszenia w  nieprzekraczalnym terminie do 5-go maja br. wysyłając Kartę/Karty zgłoszenia wraz ze zgodami na przetwarzanie danych osobowych  pocztą elektroniczną na adres: przedszkolelubien@onet.eu w tytule wiadomości wpisując „Zgłoszenie na konkurs” lub w formie papierowej w siedzibie Samorządowego Przedszkola
  w Lubniu. Zgłoszenia przesyłane drogą elektroniczną, proszę wysyłać z  oficjalnej poczty przedszkola.
 5. Komisję konkursową powołuje organizator.
 6. Podczas oceny komisja będzie w szczególności zwracać uwagę na:
 • dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
 • interpretację tekstu, poprawne i płynne deklamowanie (modulacja głosu, dykcja),
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, elementy ruchu, strój, itp.).
 1. Decyzja komisji jest niepodważalna.
 2. Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik do regulaminu).
 3. Laureaci i wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 4. Organizator jest administratorem danych osobowych uczestników konkursu, które są przetwarzane w celu organizacji konkursu i ogłoszenia jego laureatów na podstawie zgody udzielanej bezpośrednio przez Uczestników. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i zostaną usunięte niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu.
 5. Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na regulaminowe warunki uczestnictwa.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać:

 Danuta Skolarus   tel. 18 2682 045; Urszula Trzeciak  tel. 18 2682 001

Karta zgłoszenia: KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W VII KONKURSIE RECYTATORSKIM