Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treść niedostępna

Treść niezgodna:

 • Kontrast elementów graficznych,
 • Kryterium sukcesu 3.3.2 WCAG – etykiety i instrukcje

Wyłączenia

Wyłączenia: brak

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Danuta Skolarus, e-mail: biblubien@poczta.onet.pl, telefon:182682045.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubniu znajduje się na parterze budynku Lubień 34. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do wnętrza budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej. Budynek posiada odpowiedniej szerokości drzwi pozwalająca na wjazd wózkiem inwalidzkim.

Filia w Tenczynie
Siedziba Filii Bibliotecznej: 32-433 Lubień, Tenczyn i. Filia mieści się w budynku strażnicy OSP na parterze. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do wnętrza budynku wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Filia w Krzeczowie
Siedziba Filii Bibliotecznej: 32-433 Lubień, Krzeczów 262. Filia mieści się w budynku strażnicy OSP na II piętrze. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do wnętrza budynku prowadzą schody, wchodzi się przez drzwi otwierane ręcznie. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Filia w Skomielnej Białej
Siedziba Filii Bibliotecznej: 32-434 Skomielna Biała, Skomielna Biała 391. Filia mieści się w budynku Ośrodka Zdrowia na III piętrze, można wyjechać windą. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do wnętrza budynku wchodzi się po schodach, przez drzwi otwierane ręcznie. Nie ma toalety dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Informacje dodatkowe

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
Jeżeli osoba będzie miała szczególne potrzeby związane z jej niepełnosprawnością prosimy skontaktować się odpowiednio wcześniej z Gminną Biblioteką Publiczną w Lubniu w celu umówienia wizyty.